Reklamační řád

Reklamace se vztahuje na:

› zboží dodané společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. (dodání odlišného zboží či odlišného množství zboží, než které si zákazník objednal, dodání vadného zboží, dodání zboží v pozdním termínu)

› kvalitu poskytnutých servisních služeb a splnění termínu provedení opravy

› kvalitu služeb kalibrační laboratoře a splnění termínu provedení kalibrace

Vznikne-li důvod k reklamaci na produkty nebo služby dodané společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., je nezbytné, aby kupující uplatnil reklamaci vždy písemně, formou reklamačního protokolu, na některou z následujících adres:

› Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy

› elektronicky e-mailem na adresu eppendorf@eppendorf.cz

› osobně/telefonicky obchodnímu reprezentantovi, pracovníkovi logistiky nebo servisnímu technikovi

Termíny uplatnění reklamace

› zboží dodané společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - dle záručních podmínek výrobce, maximálně 2 roky od prodeje, spotřební materiál do 3 pracovních dnů po obdržení (chybně dodané nebo jinak nevyhovující zboží)

› kvalita poskytnutých servisních služeb - do 30 kalendářních dnů od převzetí opravy uživatelem, 6 měsíců na náhradní díly

› kvalita služeb kalibrační laboratoře - 3 měsíce od provedení kalibrace

Při uplatnění reklamace zboží musí zákazník předložit doklad o koupi (tj. FA nebo DL), u poskytnuté služby potvrzený zakázkový list. 

Lhůta pro vyřízení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení reklamace. V případě, že nelze vyřídit reklamaci z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti nebo pověřeným pracovníkem.

Stížnosti

Možné stížnosti, námitky a doporučení vztahující se k činnosti společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., mohou podávat zákazníci jako reklamace. Oprávnění k přijetí stížnosti zákazníků mají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou povinni je následně předat osobám odpovědným za jejich řešení. Stížnosti vyřizuje příslušný vedoucí pracovník, případně ředitel. Lhůta pro vyřízení stížnosti se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení stížnosti. V případě, že nelze vyřídit stížnost z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti nebo pověřeným pracovníkem.

Neuznání reklamace

Bude-li reklamace prodejcem zamítnuta, tj. nebude uznána, klient se může obrátit přímo na výrobce nebo řešit reklamaci právní cestou.

Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů.