DASware® discover

Image – DASware discover single
Image – DASware discover single

Zhromažďovanie a archivovanie informácií procesu, ako sú napr. hodnoty a udalosti procesu, receptúry, ako aj analytické informácie, je dôležité pre efektívny vývoj procesov. Jednoduchý nástroj na vyhľadávanie v databáze s funkciou pracovného denníka procesu a porovnávania medzi dávkami definuje dnešné požiadavky pre riadenie informácií o bioprocesoch –, ktoré rieši softvér DASware discover. Bližšie informácie

orderNow

Informácie o produkte

Vďaka DASware discover je možné k procesu pridať používateľom definované parametre procesu, buď online, alebo spätne. DASware discover umožňuje získavanie prevádzkových informácií takmer v reálnom čase z SQL databázového servera pomocou intuitívnych dotazov v štýle Microsoft Excel. Zabudovaný generátor správ poskytuje informácie o receptúrach, informácie o procese aj protokoly udalostí. S integrálnym nástrojom ChartCreator používatelia môžu ľahko porovnať informáciu o bioprocesoch aktuálneho cyklu s informáciou predchádzajúcich cyklov.

Vlastnosti

  • Jednoduchá analýza informácií bioprocesov s použitím intuitívneho nástroja na vyhľadávanie v databáze
  • Real-time získavanie kľúčových informácií procesu
  • Porovnávanie informácií procesu a trendov medzi dávkami
  • Tabuľkové a konfigurovateľné náhľady kritických informácií o procese
  • Jednoduché vytváranie diagramov pomocou zabudovaného nástroja Chart Creator
  • Automatické generovanie pracovného denníka procesu vo formáte Microsoft Excel® a Adobe PDF®
  • Udržiava platformu pre krížové porovnanie doby trvania cyklu medzi systémami Eppendorf a systémami iných výrobcov

Aplikácie

  • Komplexné riadenie informácií bioprocesov pochádzajúcich z rôznych systémov a zariadení
  • Dlhodobé ukladanie on-line a off-line dát
  • Vývoj bioprocesov v súlade so štandardami Quality by Design (QbD)